«

»

Tháng 1
19

Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Download

Gửi phản hồi