«

»

Tháng 1
18

Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006.

Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Download

Gửi phản hồi