«

»

Tháng 1
18

Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Download

Gửi phản hồi