«

»

Tháng 1
17

Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004.

Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

Download

Gửi phản hồi