«

»

Tháng 1
17

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004.

Nghị định của Chính phủ số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật.

Download

Gửi phản hồi